Spread the love

Công ty Cổ phần Quy hoạch và Kiến trúc Việt Nam bắt đầu tiến hành triển khai thực hiện lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích An toàn khu (ATK) Chợ Đồn.

Để đẩy nhanh tiến độ, phòng ngừa các ảnh hưởng gián đoạn trong bối cảnh dịch bệnh Covid có chiều hướng phức tạp; tranh thủ thời gian, các nhóm khảo sát địa hình, khảo sát di tích đã đồng loạt có mặt tại hiện trường để thu thập nhiều nhất các đặc điểm, yếu tố thực địa.