Spread the love

Hội nghị xin ý kiến nhân dân về quy hoạch chi tiết xây dựng bản gắn với du lịch cộng đồng tại hội trường nhà văn hóa thôn bản. Toàn thể nhân dân và đại diện chính quyền địa phương đã hoàn toàn thống nhất 100% số phiếu với các vấn đề nội dung đồ án đề xuất. Xin cảm ơn cộng đồng dân cư địa phương với rất nhiều tình cảm tốt đẹp đọng lại.