Spread the love

Ngày 14/10/2021, Công ty Cổ phần Quy hoạch và Kiến trúc Việt Nam đã trình bày trước Hội đồng thẩm định Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, các Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về các nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn và Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Cuộc họp đã thành công tốt đẹp với sự tán thành, thông qua của các thành viên Hội đồng thẩm định.