Spread the love

Ngày 23/12/2021, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2175/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 16.872 ha, là toàn bộ diện tích 3 xã thuộc huyện Chợ Đồn là Lương Bằng, Nghĩa Tá, Bình Trung và các khu vực cảnh quan xung quanh, cộng đồng dân cư gắn với di tích.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch được chia thành 17 khu vực, trong đó bao gồm các di tích như Nà Pậu, thôn bản Thít, xã Lương Bằng, nơi ở và làm việc của Bác Hồ trong các năm 1950 – 1951; di tích lịch sử Đồi Khau Mạ (thôn Bản Vèn, xã Lương Bằng), nơi ở, làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng và Văn phòng Chính phủ các năm 1950 – 1951; di tích Khuổi Linh (thôn Nà Đeng, xã Nghĩa Tá), nơi ở, làm việc của đồng chí Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng các năm 1950 – 1951; cụm di tích Bản Ca (thôn Bản Ca, xã Bình Trung), nơi ở và làm việc của Bác Hồ tháng 12/1947…

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng bảo tồn và phát huy giá trị các điểm di tích thành phần, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn theo Quyết định đã phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; làm cơ sở cho việc khai thác các di tích lịch sử – văn hóa, điểm tham quan, danh lam thắng cảnh của khu vực trở thành điểm hành hương về nguồn, nơi tìm hiểu, tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta; điểm tham quan văn hóa – lịch sử hấp dẫn của tỉnh Bắc Kạn và vùng Việt Bắc, gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân trong khu vực…

Về nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm: Nghiên cứu khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích; xác định đặc trưng, nhận diện yếu tố cấu thành, cấu trúc không gian cảnh quan và các giá trị tiêu biểu khác của di tích; những hạn chế, khó khăn và các vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích; xác định quan điểm, mục tiêu dài hạn, ngắn hạn của quy hoạch; định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích, định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng công trình mới…

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Kạn bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí khác có liên quan đến công tác lập quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn theo quy định của pháp luật./.