Tư vấn lập quy hoạch

Tư vấn lập quy hoạch

PCtongtheHamRong

Quy hoạch xây dựng:

– Quy hoạch vùng;

– Quy hoạch chung;

– Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000, 1/2000;

– Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Quy hoạch đô thị:
– Quy hoạch chung;
– Quy hoạch phân khu;
– Quy hoạch chi tiết;
– Quy hoach hạ tầng kỹ thuật.
Quy hoạch phát triển du lịch:
– Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch;
– Quy hoạch cụ thể phát triển du lịch.
Quy hoạch di tích:
– Quy hoạch hệ thống di tích;
– Quy hoạch tổng thể di tích.