Archives for Tư vấn lập quy hoạch - Page 2

Sản phẩm

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Chiến thắng Xương Giang là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Xương Giang là trận cuối cùng kết thúc 20 năm…
Continue Reading
12