Tư vấn thiết kế xây dựng

Tư vấn thiết kế xây dựng

Tư vấn thiết kế xây dựng

bienưhidan1219_LAPKHUNG

 

– Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, giao thông;
– Thiết kế tu bổ, tôn tạo di tích;
– Thiết kế nội, ngoại thất công trình;
– Thiết kế cảnh quan;
– Lập dự toán công trình.