Tư vấn lập dự án

Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật

XuongGiang-Daichienthang

– Lập dự án đầu tư công trình dân dụng, công nghiệp.
– Lập dự án đầu tư tu bổ di tích;
– Lập thiết kế cơ sở;
– Lập tổng mức đầu tư dự án.