• Tư vấn lập quy hoạch

    Tư vấn lập quy hoạch

    Quy hoạch xây dựng: – Quy hoạch vùng; – Quy hoạch chung; – Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000, 1/2000; – Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Quy hoạch đô thị: – Quy hoạch chung; – Quy hoạch phân khu; – Quy hoạch chi tiết; – Quy hoach hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch phát triển du lịch: – Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; – Quy hoạch cụ thể phát triển du lịch. Quy hoạch di tích: – Quy hoạch hệ thống di tích; – Quy hoạch tổng thể di tích.

  • Tư vấn lập dự án

    Tư vấn lập dự án đầu tư

    Tư vấn lập dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Lập dự án đầu tư công trình dân dụng, công nghiệp. – Lập dự án đầu tư tu bổ di tích; – Lập thiết kế cơ sở; – Lập tổng mức đầu tư dự án.