Ngày 16/3/2022, Công ty Cổ phần Quy hoạch và Kiến trúc Việt Nam trình bày trước Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về đồ án Quy hoạch chi tiết…
Continue Reading